• HMMA Sales Riders

    HMMA Sales Riders

    HMMA Sales Riders motoristikilta toimii vilkkaasti sulan maan aikaan. Viikottaiset kahvitreffit sekä säännölliset ilta- ja viikonloppuajelut kuuluvat ohjelmaamme. Talvikauden aikaan tapaamme muun muassa alan näyttelyissä ja kesän ohjelman suunnittelun merkeissä.
  • 1

Moottoripyöräkillan säännöt

Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n Moottoripyöräkillan säännöt

 

 

1 Luku

Tarkoitus ja toiminta

 

Nimi ja kotipaikka

§ 1

Killan nimi on MP-kilta Sales Riders ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Killan toimialue on Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n toimialue.

 

Tarkoitus

§ 2 Killan tarkoituksena on toimia Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n motoristihenkisten jäsenten yhdyssiteenä.

 

Toiminnan muodot 

§ 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi:

kilta perii jäseniltään toimintamaksun, jonka suuruus vahvistetaan killan syyskokouksessa

kilta järjestää erilaisia tapahtumia jäsenilleen

tekee yhteistyötä muiden vastaavien tahojen kanssa

tiedottaa toiminnastaan Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n tiedotuskanavissa

 

2 Luku

Jäsenyyttä koskevat määräykset

 

§ 4 Killan varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka on Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n jäsen. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii vastoin killan tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai toiminnallaan vahingoittaa kiltaa. 

 

Mikäli jo killan jäseneksi hyväksytyn henkilön jäsenyys Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:ssä jostain syystä päättyy, katsotaan jäsenyys päättyneeksi myös MP-kilta Sales Riders:ssa.

 

3 Luku 

Killan päätöksenteko ja hallinto

 

Killan toimintaa ohjaa ja valvoo Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n hallitus.

 

Killan toimielimet 

§ 5

Killan toimielimet ovat killan kokoukset ja hallitus.

 

Päätäntävaltaa käyttää killan kokous, joka voi olla sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. 

 

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. 

 

Sääntömääräiset killan kokoukset

§ 6

Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

 

Kevät- ja syyskokous pidetään vuosittain viimeistään kaksi viikkoa ennen Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n kevät- /syyskokousta.

 

Sääntömääräisen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

 

Kevätkokouksessa:

 

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

a) käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus 

b) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 

käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet 

 

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä

 

Syyskokouksessa:

 

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

a) käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

b) käsitellään hallituksen esittelemä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

 

a) valitaan killan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

b) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

c) valitaan killan toiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

 

käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

 

päätetään killan kokouksen koollekutsumistavasta

 

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä

 

Tilit, tilinpäätökset, tilikertomukset, vastuuvapaudet, toimintasuunnitelmat ja talousarviot käsitellään myös Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n sääntömääräisessä kokouksessa yhdistyksen toimintaa koskevien vastaavien kohtien yhteydessä.

 

 

Kokouskutsu

§ 7

Killan kokouksen kutsuu koolle hallitus syyskokouksen päättämällä tavalla. 

 

Sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

 

Päätöksenteko killan kokouksessa

§ 8

Päätökset killan kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

 

sääntöjen 14 pykälässä mainitut asiat

äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.

 

Äänestys killan kokouksessa on avoin. Jos vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.

 

Hallitus

§ 9

Killan hallituksen muodostavat killan syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä. 

 

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.

 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään 3 hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Äänestykset hallituksessa ovat avoimia. Jos vähintään kolme hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolevien nimet ja tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 

Hallituksen tehtävät

§ 10

 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 

johtaa killan toimintaa näiden sääntöjen ja killan kokousten päätösten mukaan

 

valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt 

 

huolehtia killan kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta

 

toimittaa yhdistykselle sen pyytämät tiedot

 

kutsua koolle killan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

 

huolehtia, että ilmoitus hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistykselle.

 

hyväksyä killan jäsenet ja pitää heistä luetteloa

 

 

4 LUKU

YLEISTÄ

 

Killan nimen kirjoittaminen

§ 11

 

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen kanssa. 

 

 

Tilintarkastajat

§ 12   

Yhdistyksen tilintarkastajat tarkastavat myös killan talouden ja hallinnon ja  antavat niistä kertomuksen yhdistyksen tilintarkastuskertomuksen yhteydessä.

 

Toiminnantarkastaja

§ 13

Killan toiminnantarkastaja tarkastaa killan toiminnan ja taloudenpidon vastaavan näitä sääntöjä ja Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n hallituksen yleistä ohjeistusta kiltojen toiminnasta. Toiminnantarkastajan lausunto liitetään killan tilinpäätökseen.

 

 

 

Tili- ja toimintavuosi

§ 14

 

Killan tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tammikuun loppuun mennessä.

 

 

Sääntöjen muuttaminen

§ 15

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia killan kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta on kannattanut vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä.

 

 

Sääntömuutokselle on hankittava Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n kokouksen hyväksyminen.

 

Kommentointi vaatii kirjautumisen.